آیا کلام خدا نازل شده و یا الهام گردیده است؟

✍️ برادر نکهت جان: ما ایمان داریم که کتاب مقدس تنها مکاشفه خداوند است برای انسان ها، این کتاب از … ادامه خواندن آیا کلام خدا نازل شده و یا الهام گردیده است؟