علم انسان شناسی بخش اول

✍️ برادر نکهت جان: آیا انسان اشرف مخلوقات می باشد و یا صورت خداوند است؟ خداوند چگونه ما را آفریده … ادامه خواندن علم انسان شناسی بخش اول