عیسی مسیح “جسم نپوشیده است”

✍️ برادر نکهت جان: در تعلیم صحیح از کلمات درست و واضح استفاده می شود. در جمله “عیسی مسیح جسم … ادامه خواندن عیسی مسیح “جسم نپوشیده است”