دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

اعتقادات ما

اعتقاد نامه کلیسای فارسی زبان مژده

۱ – خدای واحد

ما ایمان داریم به خدای یکتا و واحد که قادر مطلق ، خالق جهان  و  پادشاه  ابدی  است. او  بصورت جاودانه  در سه  شخصیت  پدر ،  پسر و  روح القدس بوده ، هست و خواهد بود . هر سه اینها یکی هستند و همگی خدای  واحد را تشکیل می دهند .

 به این آیات رجوع شود (   پیدایش ۱ : ۱ ، ۲۶ ،۲۷ و ۳ : ۲۲     *    مزمور ۹۰ : ۲    *    انجیل متی ۲۸: ۱۹     *   دوم قرنتیان ۱۳ : ۱۳     *     اول پطرس ۱ : ۲    *     مکاشفه ۱ :۸ )  

۲ – عیسی مسیح

ما ایمان داریم  عیسی ، مسیح  و  پسر خداست . او با خدا  یکی است . او در جسم  مولود  شد  اما  موجود  نشد ، چون از ازل بود ، با خدا بود و خود خدا بود . عیسی مسیح در بُعد انسانی خود ، عاری از گناه زیست . او با مرگ خود بروی صلیب ، خویشتن را بعنوان یگانه قربانی کامل و بی نقص پیشکش ساخت ، اما او پس از سه روز از مرگ برخاست تا اقتدار و فرمانروایی خود را برگناه و مرگ نشان داده باشد . او به جلال آسمانی بالا رفت تا روزی دیگر باز گردد تا بعنوان شاه شاهان و رب الارباب بر جهان حکومت کند.

به این آیات رجوع شود   (  انجیل متی  1 : 22-23     *     اشعیاء  9 : 6     *     انجیل یوحنا  1  : 1 -5 و ۱۴      *   انجیل یوحنا  14 :  10 – ۳۰     *    عبرانیان ۴ : ۱۴-۱۵     *       اول قرنتیان ۱۵ : ۳-۴    *    رومیان ۱۳ : ۴     *  اعمال رسولان ۱ : ۹-۱۱    *    اول تیموتائوس ۶ : ۱۴-۱۵    *    تیطس ۲ :۱۳    *    مکاشفه ۲۲ : ۷ و ۱۳  )

۳ – روح القدس

ما ایمان داریم  روح القدس با خدا و پسر خدا یکی است . او از ازل بوده و در جهان حضور دارد  تا مردم را  از نیازشان به عیسی مسیح آگاه  سازد . در همان لحظه که شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد ، روح القدس درون شخص ساکن می شود ، یعنی در همان لحظه که ایمان می آورد تعمید روح القدس را که یحیی تعمید دهنده  به آن اشاره می کند را دریافت می کند و دریافت روح القدس  مشروط  به  تجربه  دوباره ایی  نیست . روح القدس  در  ایمانداران  ساکن می شود  تا  ایشان را با  ” قدرت الهی برای زیستن ”  و  ”  قدرت درک حقایق روحانی  ” مسلح سازد تا برای ایمانداران همچون راهنمائی باشد به جهت انجام کارهای درست . روح القدس  به  ایمانداران  مسیحی  عطایای  روحانی می بخشد  تا  آنها  را  برای  خدمت  تجهیز کند ، اما هیچکدام از این عطایا  ( مثلا  عطیه سخن گفتن به زبانها ) را  نباید بعنوان ” یک ضرورت ایمانی برای همه ایمانداران “به آنها آموزش داد .

به این آیات رجوع شود (دوم قرنتیان ۳ : ۱۷ * انجیل یوحنا ۱۶ : ۷-۱۳ * اعمال رسولان ۱ :۸ * اول قرنتیان ۲ : ۱۲ * اول قرنتیان ۳ : ۱۶  * افسسیان ۱۳:۱  *   افسسیان  5 : 18  * غلاطیان ۵ : ۲۵  )

۴ – کتاب مقدس

ما  ایمان  داریم  کتاب مقدس  مکاشفه  خداوند  است  برای تمام  انسانها . این کتاب  از طریق  الهام خداوند  به  دست  بشر رسیده  و عاری  از هر  عیب  و  نقص است .  کتاب مقدس  با  هدایت روحانی روح القدس  به نگارش در آمده است  و روح القدس از انبیاء و استعدادهای خدادادی آنها  همچون ابزاری  برای  تحقق این امر استفاده کرده است . کتاب  مقدس تنها مرجع  معتبری است که بر ایمان و عمل ما حاکمیت مقتدرانه دارد . کتاب مقدس قدرتمند است برای ایمان به مسیح و درک نقشه الهی او و همچنین راهنمایی است گرانقدر برای زندگی مسیحایی .

به این آیات رجوع شود (  انجیل متی ۲۴ : ۲۵     *   دوم تیموتائوس  1 : 13     *     دوم تیموتائوس ۳ : ۱۶     *  دوم پطرس ۱ : ۲۰-۲۱     *    مزمور ۱۱۹ : ۱۰۵     *    امثال سلیمان ۳۰ : ۶ )

۵ – انسان

ما  ایمان  داریم خدا آدم  را به  شباهت خود آفرید  و آدم پیش روی خداوند  می خرامید . اما  زمانیکه آدم اولین  نا  اطاعتی ” یعنی خوردن از میوه درخت معرفت نیک و بد ” را مرتکب شد ، قابلیت حضور در قدوسیت خدا را از دست  داد  و از آن پس  همه  انسانها از نسل آدم ، دور از خدا ، عاری از قدوسیت  و به شباهت آدم گناهکار به دنیا آمده اند . کلام  خدا  این  دوری را  مرگ روحانی  یا  گناه  می نامد .  همه  ما  گناهکار ، آلوده ، فاسد و نا  فرمان  از خدا  به دنیا آمده ایم . عادلی نیست ، یکی هم نِی .

به این آیات رجوع شود (  پیدایش ۱ : ۲۷     *   مزمور ۸ : ۳ – ۶    *   اشعیاء ۵۹ : ۱ – ۲    *    رومیان ۳ :۲۳    *  رساله اول یوحنا ۱ : ۱۰  )

۶ – نجات

ما  ایمان  داریم نجات هدیه رایگان خداست که می بایستی توسط هر یک از ما ، شخصا دریافت گردد . ما نمی توانیم با  تقویت نفس یا با کارهای خوب خود ، جبران خدشه ای  را  بکنیم  که  گناه  بر طبیعت ما  وارد کرده  است . تنها  با  اعتماد  و باور به  عیسی مسیح  بعنوان ” هدیه خدا  برای آمرزش گناهان ” است که می توان از مکافات گناهان رهایی یافت . تنها  زمانی  نجات یافته ایم که از زندگی خود  محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم . در همان لحظه که شخص عیسی مسیح را خالصانه  و با ایمان  به زندکی خود  وارد می کند ، زندگی  جاودانه  او در مسیح آغاز می گردد . این  فیض و بخشش عظیم خداست ، نه به سبب اعمال نیکوی ما .

به این آیات رجوع شود (  رومیان ۵ : ۱   *   رومیان  6 : 23    *   افسسیان  2 : 8 -9     *   انجیل یوحنا  1 : 12   *   غلاطیان  3 : 26    *   انجیل یوحنا ۱۴ : ۶    *   تیطس ۳ : ۵  )

۷ – جاودانه بودن نجات

ما  ایمان  داریم ،  با ایمان آوردن به عیسی مسیح ، خدا به ما زندگی جاودان هدیه می کند . برای یک ایماندار ، حقیقت نجات جاودانه تضمین شده است . اگر کسی حقیقتا نجات یابد به خاطر کارهای نیک او نیست ، نجات  یعنی عهد خداوند با آن شخص و این به سبب  فیض عظیم خداست که به واسطه  خون گرانبهای عیسی مسیح ، خدا با شخص ایماندار عهد می بندد و زمانیکه خدا  با کسی عهد می بندد ، تا  ابد عهد خود را نگه می دارد . در نتیجه شخصی که نجات یافته در هیچ شرایطی نجات خود را از دست نمی دهد . تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با  فیض و قدرت خداوند میسر است ، نه با کوشش ِ شخص ایماندار . تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و آرامش خاطر را می دهد . اگر شخصی حقیقتا ایمان آورده باشد ، باید بداند که همه ایمانداران حقیقی تا انتهای راه بر ایمان خود استوار می مانند .

به این آیات رجوع شود (   انجیل یوحنا   10  : 28 – ۲۹    *    دوم تیموتائوس  1 : 12     *    رومیان  8 : 39     *    عبرانیان  7 : 25     *     عبرانیان ۱۰ :۱۰ و ۱۴    *    اول پطرس ۱ : ۳ – ۵   )

۸ – جاودانگی

ما  ایمان  داریم انسان برای ” حیات جاودانه ” خلق گردیده است . انسانها  یا  با  ” جدایی ابدی ”  از خدا زندگی خواهند کرد که در اثر گناه خواهد بود  و یا با ” پیوستگی ابدی ” با  خدا  زندگی  خواهند  کرد  که  این  از  طریق  آمرزش  و  نجات  میسر  است . ” جدایی ابدی ” از خدا جهنم را در پی خواهد داشت و ” پیوستگی ابدی ” با خدا ملکوت ، بهشت و حیات جاودان  را در پی خواهد داشت . بهشت و جهنم مکانهایی حقیقی هستند .

به این آیات رجوع شود (  انجیل یوحنا ۳ : ۱۶   *   رومیان ۵ : ۲۱   *   رومیان ۶ : ۲۳   *  رومیان ۸ : ۱۷ – ۱۸  *  مکاشفه ۲۰ : ۱۵  *  مکاشفه ۲۲ : ۱۴  )

۹ – اعتقاد نامه رسولان

ما ایمان دایم به اعتقاد نامه اولیه رسولان به شرح زیر

اعتقادنامه مسیحی

من ایمان دارم به خدای  پدر ، قادر مطلق و خالق آسمان و زمین و پسر یگانه او ، خداوند ما عیسی مسیح که بواسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد و در حکومت پنطیوس پیلاطوس الم کشید و مصلوب شد ، بمُرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست ، به آسمان صعود نموده و به دست راست خدای  پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید و من ایمان دارم به روح القدس و به کلیسای مقدس جامع  و به شراکت مقدسین و به آمرزش گناهان و به قیامت ابدان و به حیات جاودان .     

آمین