دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

اعتقاد نامه کلیسای ما

هر شخصی که درخواست تعمید و پیوستن به کلیسای مژده را دارد باید این اصول را مطالعه کرده و موافقت خود را با این اعتقادات اعلام کند.


الف ـ ما مسیحیان در اصول ایمانی خود وحدت نظر داریم. “همانطور که یک بدن است و یک روح چنانکه یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه ما است”(افسسیان ۴:۴ -۶).

ب ـ اما در موضوعاتی که اساسی به حساب نمی آیند ما آزادی عمل داریم. کسی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه برای مباحثه درباره عقاید او…“ تو کیستی که درباره خادم کسی دیگر قضاوت کنی؟ او نزد ارباب خود ثابت یا ساقط میشود…پس هر یک از ما حساب خود را به خداوند خواهد داد…پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دارد.” (رومیان ۱۴: ۱ ، ۴ ، ۱۲ ، ۲۲). ما مسیحیان چه در مسائل اساسی و عمده و چه در موارد غیر عمده و غیر اساسی ایمان خود, با محبت و در محبت رفتار می کنیم. “گر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوه ها را جا به جا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم.” (اول قرنتیان ۱۳: ۲).

اصول ایمانی ما مسیحیان

۱ – خدا

ما ایمان داریم به خداوند خدای یکتا و واحد که قادر مطلق، خالق و پادشاه جهان است. او به صورت جاودانه در سه شخص : پدر، پسر و روح القدس حضور داشته است. هر سه اینها یک هستند و هر سه یک خدای واحد را تشکیل میدهند. به این آیه ها رجوع کنید: (پیدایش ۱: ۱ ، ۲۶ ، ۲۷ ؛ ۳: ۲۲) (مزمور ۹۰: ۲) (متی ۲۸: ۱۹) (دوم قرنتیان  ۱۴:۱۳) (اول پطرس ۱: ۲)

۲ – عیسی مسیح

ما ایمان داریم که عیسی مسیح پسر ازلی و ابدیِ خدا است. او با خدا (پدر) یکی است. عیسی مسیح در تجسم انسانی خود، عاری از گناه زیست. او با مرگ خود بر صلیب، خویشتن را به عنوان یگانه قربانی کامل و بی نقص تقدیم نمود. اما او پس از سه روز از مرگ برخاست تا اقتدار و فرمانروایی خود را بر گناه و مرگ نشان دهد. او به جلال آسمان بالا رفت تا روزی دیگر باز گردد و به عنوان شاهِ شاهان و رب الارباب بر جهان حکومت کند. به این آیه ها رجوع کنید: (اشعیا ۶:۹ )  (متی ۲۲:۱ -۲۳) (یوحنا ۱:۱ – ۵  و ۱۴؛ ۳۰:۱۰) (اعمال رسولان ۹:۱ -۱۱) (رومیان ۱۳:۴) (اول قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴) (اول تیموتائوس ۱۴:۶ – ۱۵ ) (تیطس ۱۳:۲ – ۱۴ ) (عبرانیان ۱۴:۴ – ۱۵)

۳ – روح القدس

ما ایمان داریم که روح القدس، با پدر و با پسر یکی است. او در جهان حضور دارد تا مردم را از نیازشان به عیسی مسیح آگاه سازد. در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد، روح القدس درون وی ساکن می شود یعنی تعمید روح‌القدس، تا وی را با قدرت الهی برای زیستن و قدرت درک حقایق روحانی تجهیز سازد. او برای ایماندار چون راهنمایی باشد به جهت انجام کارهای نیکو، روح القدس به مسیحیان عطایای روحانی میدهد تا آنها را برای خدمت مجهز نماید. اما هیچ کدام از این هدایا را مثلا هدیه سخن گفتن به زبان ها را نباید به عنوان یک اصل اساسی ایمان برای همه ایمانداران دانست و به آنها آموزش داد. (یوحنا ۷:۱۶ – ۱۳ ؛ ۱۶:۱۴ – ۱۷) (اعمال رسولان ۱: ۸ ) (اول قرنتیان ۲: ۱۲؛ ۱۶:۳ و ۱۲:۱۲ – ۱۳) (دوم قرنتیان ۱۷:۳ ) (غلاطیان ۵: ۲۵) (افسسیان ۱: ۱۳؛ ۱۸:۵ )

۴ – کتاب مقدس

ما ایمان داریم که کتاب مقدس تنها مکاشفه خداوند است برای انسان ها، این کتاب از طریق الهام الهی به دست بشر رسیده و مبرّا از هر عیب و خطا است. کتاب مقدس توسط انسان ها اما با هدایت روحانی روح القدس به نگارش در آمده است. برای ایمان به مسیح و برای زندگی مسیحایی، این کتاب منبع اعلی و برجسته حقایق است. این کتاب الهام خداوند است، حقیقتی است بی هیچ خطا و اشتباه؛ به این آیه ها رجوع کنید: (مزمور  ۱۲: ۶  و  ۱۱۹: ۱۰۵ ، ۱۶۰) (امثال ۳۰: ۵) (دوم تیموتائوس ۱۳:۱ و  ۳: ۱۶) (دوم پطرس ۲۰:۱ – ۲۱ )

۵ – انسان

انسان از نظر روحانی به صورت خدا آفریده شد و افتخار بزرگی است که در بین تمامی مخلوقات زمین، تنها انسان ها به صورت خدا آفریده شده‌اند.  تمامی دیگر مخلوقات به جز فرشته ها در رتبه‌ای پایین‌تر از انسان قرار دارند. خدا آدم را به صورت خود آفرید و آدم پیش روی خداوند می خرامید. اما زمانی که آدم اولین نا اطاعتی، یعنی خوردن از میوه درخت معرفت نیک و بد را مرتکب شد، قابلیت حضور در قدوسیت خدا را از دست داد و از آن پس همه انسانها از نسل آدم آلوده شده و فاسد شده ایم و نافرمان از خداوند هستیم. این نافرمانی گناه نام دارد. این گرایش به نافرمانی، انسان را از خداوند جدا ساخته و باعث مشکلات بسیار در زندگی انسان شده است.

(پیدایش ۱: ۲۷) (مزمور ۳:۸ – ۶) (اشعیا ۵۳: ۶ و ۱۲:۵۹ ) (رومیان ۳: ۲۳)

۶ – نجات

ما ایمان داریم که نجات هدیه رایگان خداوند است که می بایست توسط هر کدام از ما، شخصاً دریافت گردد. ما نمی توانیم با تقویت نفس و یا با کارهای خوب خود، جبران خساراتی را بکنیم که گناه بر طبیعت و ذات ما وارد کرده است. تنها با اعتماد و باور به عیسی مسیح به عنوان هدیه خدا برای آمرزش گناهان است که میتوان از مکافات گناهان رهایی یافت. تنها زمانی نجات می یابیم که از زندگی خود محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم. در همان لحظه که شخصی عیسی مسیح را خالصانه و با ایمان به زندگی خود وارد میکند، زندگی جاودانه در او آغاز میگردد. (یوحنا ۱۲:۱ ؛ ۶:۱۴ ) (رومیان ۱:۵ ؛  ۶: ۲۳) (غلاطیان ۳: ۲۶) (افسسیان ۸:۲ – ۹) (تیطس ۵:۳ )

۷ – امنیت جاودانی

ما ایمان داریم که نجات با ایمان به عیسی مسیح خداوند به ما زندگی جاودانه هدیه میکند. برای یک ایماندار حقیقتِ داشتنِ یک نجات جاودانه تضمین شده است. اگر کسی حقیقتاً نجات یافته باشد، نمیتواند نجات خود را از دست بدهد. اما تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با فیض و قدرت خداوند میسر است نه با کوشش شخص ایماندار. تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و آرامش خاطر را میدهد. تمام ایمانداران حقیقی تا به انتهای راه بر ایمان خود استوارند.  (یوحنا ۲۸:۱۰ -۲۹) (دوم تیموتائوس ۱: ۱۲) (عبرانیان ۷: ۲۵ و ۱۰:۱۰- ۱۴ ( (اول پطرس ۳:۱ – ۵)

۸ – حیات جاودان

ما ایمان داریم که انسان برای حیات جاودان خلق گردید. ما بخاطر گناه از زندگی ابدی با خداوند محروم شدیم اما با پیوستگی ابدی با خداوند زندگی خواهیم کرد که این از طریق آمرزش گناه و نجات میسر است.  جدایی ابدی از خداوند, جهنم است و پیوستگی ابدی با خدا حیات جاودان است. پادشاهی خدا (بهشت) و هاویه (جهنم) مکان هایی حقیقی می باشند. (یوحنا ۳: ۱۶) (رومیان ۶: ۲۳ و  ۳۷:۸ – ۳۹ )   (اول قرنتیان ۸:۲ – ۹) (مکاشفه ۲۰: ۱۵)

شیوه زندگی مسیحی

باورها ارزشی نخواهند داشت اگر به عمل نیایند. بر پایه آموزه های کتاب مقدس، ما قویاً به انجام هفت عملی که در ادامه می آید اصرار میورزیم.

۱ – کتاب مقدس تنها مرجع برای ما

ما تمامی کتب را الهام خدا می دانیم، که به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶). از آنجا که سخن خداوند تنها مرجع درست و کاملا قابل اطمینان است، بنابراین ما کتاب مقدس را به عنوان کتاب راهنمای زندگی خود پذیرفته ایم. وقتی می خواهیم تصمیم بگیریم، اولین سوالی که به ذهن ما می آید این است که «کتاب مقدس چه میگوید؟» ما هر روزه کتاب مقدس را مطالعه می کنیم و آن را بررسی میکنیم و قسمت هایی از آن را حفظ می نماییم. کتاب مقدس پایه باور و عملکرد ما می باشد.

۲ – کلیسای محلی

او بدن, یعنی کلیسا را سر می باشد (کولسیان ۱: ۱۸). عیسی مسیح رهبر و سر کلیسای ماست، نه هیچ شخص، گروه یا سازمان مذهبی. گرچه همراهی و همکاری با سایر گروه های مسیحی از دید ما کاری ارزشمند است، اما ما اعتقاد داریم که هر کلیسای محلی بایستی به صورت خودگردان بوده و مستقل از هر فرقه ای کنترل شود.

۳ – کهانت هر ایماندار

و از ما پادشاهی ساخته و کاهنانی که خدمتگذار خدا و پدرش باشند، بر او جلال و قدرت باد تا ابد (مکاشفه ۱: ۶). اما شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاه اند؛ شما امتی مقدس و قومی متعلق به خدایید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است (اول پطرس ۲: ۹). زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است (اول تیموتائوس ۲: ۵). کتاب مقدس تعداد زیادی از مسیحیان را می خواند که او را تمام وقت خدمت کنند، بدون در نظر گرفتن مهارت آنها؛ همچنین بسیاری از ایمانداران حقیقی در خدمت، با تشویق و کمک به اعضای کلیسا، آنها را در مسیر پیدا کردن جایگاه خود برای خدمت، پیش میبرند. تمامی ایمانداران می توانند از طریق دعا و مطالعه کلام خدا به اراده خدا دسترسی داشته باشند و برای این کار، نیاز به کاهن نمی باشد، بلکه ما خود کاهنان می باشیم.

۴ – هدایا

ما ایمان داریم که به عنوان اعضای بدن مسیح در کلیسای محلی، می بایست در جلسات پرستشی و تعلیمی حضور مرتب داشته باشیم (عبرانیان ١٠: ۲۵). همچنین با دادن هدایای مرتب خود، کلیسا را حمایت نماییم. ما مسیحیان ایمان داریم که چون امروز زیر فیض خداوند و در عهد جدید او هستیم پس نه تنها ده-یک از اموال، بلکه تمامی اموال ما متعلق به خداوند است. البته همانطور که مکتوب است ما مسیحیان ایمان داریم که باید  هرکس به طوری که در  دل خود  اراده  نموده  است  بکند،   نه  به  حزن  و اضطرار،  زیرا  خدا  بخشنده خوش را دوست می‌دارد (دوم قرنتیان ۶:۹ – ۹ ).

۵ – تعمید در آب

و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده شدید (کولسیان ۲: ۱۲). و همینطور ما با غوطه ور شدن در آب تعمید  می یابیم، همانطور که مسیح تعمید گرفت و کلام خدا به ما می گوید.

۶ – هدایت روح القدس در زندگی

عیسی می گوید: “من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من می ماند و من در او، میوه بسیار می آورد؛ زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد (یوحنا ۱۵: ۵). ما ایمان داریم که تنها راه برای زندگی سالم مسیحی با قدرت خدا در ما امکان پذیراست و با تمام سعی و تلاش می کوشیم که هر روز نسبت به روح خدا حساس باشیم و اراده او را جویا و در راستی پیش رویم (فیلیپیان ۲: ۱۳ و افسسیان ۵: ۱۸).

۷ – اعلام درباره مسیح با دیگران

بلکه در دل خویش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هرکس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید (اول پطرس ۳: ۱۵). این مسئولیت تمامی مسیحیانی می باشد که درباره خبر خوشِ خدا باید با دیگران در ارتباط باشند و آن را اعلام کنند و همینطور ما مسیح را با دیگران به اشتراک میگذاریم و دوستانمان را به کلیسا دعوت می کنیم.

۸باورهای مشترکی که ما با سایر مسیحیان داریم

ما چون سایر مسیحیان، توافق و اشتراک نظر داریم بر سه اعتقادنامه رسولان که میگویند:

من به خداوند ایمان دارم، خدایی که قادر مطلق و آفریدگار آسمان ها و زمین میباشد. من به عیسی مسیح ایمان دارم که پسر یگانه خدا میباشد و همینطور ارباب و سرور ما هست. او که نطفه اش از روح القدس بسته شد و از مریم باکره زاده شد. او که در حکومت پنطیوس پیلاطس آمد و در آن حکومت عذاب بسیار کشید و سرانجام مصلوب گردید، مرد و مدفون گردید و به جهان مردگان نزول کرد و پس از سه روز از مرگ برخاست و به جلال آسمان صعود کرد. او به دست راست پدر نشسته است. او دوباره باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. من به روح القدس و به کلیسای جامع ایمان دارم. من به اجتماع مقدسین، به آمرزش گناهان، به قیام بدن و به زندگی ابدی ایمان دارم. آمین.