اعتقاد نامه کلیسای ما

هر شخصی که درخواست تعمید و پیوستن به کلیسای باپتیست را دارد باید این اصول را مطالعه کرده و موافقت خود را با این اعتقادات اعلام کند.
الف ـــ ما مسیحیان در اصول ایمانی خود وحدت نظر داریم. “همانطور که یک بدن هست و یک روح چنانکه یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه ما است” (افسسیان ۴: ۴-۶).

ب ـــ اما در موضوعاتی که اساسی به حساب نمی آیند ما آزادی عمل داریم. کسی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه برای مباحثه درباره عقاید او…  “تو کیستی که درباره خادم کسی دیگر قضاوت کنی؟ او نزد ارباب خود ثابت یا ساقط میشود…پس هر یک از ما حساب خود را به خداوند خواهد داد…پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دارد” (رومیان ۱۴: ۱ ، ۴ ، ۱۲ ، ۲۲). ما مسیحیان چه در مسائل اساسی و عمده و چه در موارد غیرعمده و غیراساسی ایمان خود محبت نشان می دهیم. “اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوه ها را جا به جا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم.” (اول قرنتیان ۱۳: ۲).

اصول ایمانی ما مسیحیان

۱ – خدا

ما ایمان داریم به خداوند خدای یکتا و واحد که قادر مطلق، خالق و پادشاه جهان است. او به صورت جاودانه در سه شخصیت: پدر، پسر و روح القدس حضور داشته است. هر سه اینها یک هستند و هر سه یک خدای واحد را تشکیل میدهند. به این آیه ها رجوع کنید: (پیدایش ۱: ۱ ، ۲۶ ، ۲۷ ؛ ۳: ۲۲) (مزمور ۹۰: ۲) (متی ۲۸: ۱۹) (اول پطرس ۱: ۲) (دوم  .14:13  قرنتیان

۲ – عیسی مسیح

ما ایمان داریم که عیسی مسیح پسر خدا است. او با خدا (پدر) یکی است. عیسی مسیح در تجسم انسانی خود، عاری از گناه زیست. او با مرگ خود بر صلیب، خویشتن را به عنوان یگانه قربانی کامل و بی نقص تقدیم نمود. اما او پس از سه روز از مرگ برخواست تا اقتدار و فرمانروایی خود را بر گناه و مرگ نشان دهد. او به جلال آسمان بالا رفت تا روزی دیگر بازگردد و به عنوان شاهِ شاهان و رب الارباب بر جهان حکومت کند. به این آیه ها رجوع کنید: (متی ۱: ۲۲-۲۳) (اشعیا ۶: ۹) (یوحنا ۱: ۱-۵ ؛ ۱۴: ۱۰-۳۰) (عبرانیان ۴: ۱۴-۱۵) (اول قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴) (رومیان ۱۳: ۴) (اعمال رسولان ۱: ۹-۱۱) (اول تیموتائوس ۶: ۱۴-۱۵) (تیطس ۱۳:۲ )

۳ – روح القدس

ما ایمان داریم که روح القدس، با پدر و با پسر یکی است. او در جهان حضور دارد تا مردم را از نیازشان به عیسی مسیح آگاه سازد. در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد، روح القدس درون وی ساکن می شود یعنی تعمید روح‌القدس تا وی را با قدرت الهی برای زیستن و قدرت درک حقایق روحانی تجهیز سازد تا برای ایماندار چون راهنمایی باشد به جهت انجام کارهای نیکو، روح القدس به مسیحیان عطایای روحانی میدهد تا آن ها را برای خدمت مجهز نماید. اما هیچ کدام از این هدایا را مثلا هدیه سخن گفتن به زبان ها را نباید به عنوان یک اصل اساسی ایمان برای همه ایمانداران دانست و به آن ها آموزش داد. (دوم قرنتیان ۱۷: ۳) (یوحنا ۱۶: ۷-۱۳) (یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷) (اعمال رسولان ۱: ۸) (اول قرنتیان ۲: ۱۲) (اول قرنتیان ۳: ۱۶) (اول قرنتیان ۱۳:۱۲ ) (افسسیان ۱: ۱۳) (غلاطیان ۵: ۲۵) (افسسیان ۵: ۱۸)

۴ – کتاب مقدس

ما یمان داریم که کتاب مقدس تنها مکاشفه خداوند است برای انسان ها، این کتاب از طریق الهام الهی به دست بشر رسیده و مبرا از هر عیب و خطا است، کتاب مقدس توسط انسان ها اما با هدایت روحانی روح القدس به نگارش در آمده است. برای ایمان به مسیح و برای زندگی مسیحایی، این کتاب منبع اعلی و برجسته حقایق است. این کتاب الهام خداوند است، حقیقتی است بی هیچ خطا و اشتباه؛ به این آیه ها رجوع کنید: (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶) (دوم پطرس ۱: ۲۰-۲۱) (دوم تیموتائوس ۱: ۱۳) (مزمور ۱۱۹: ۱۰۵ ، ۱۶۰ ؛ ۱۲: ۶) (امثال ۳۰: ۵)

۵ – انسان

انسان از نظر روحانی به صورت خدا آفریده شد و افتخار بزرگی است که در بین تمامی مخلوقات   زمین، تنها انسان ها به صورت خدا آفریده شده‌اند.  تمامی دیگر مخلوقات به جز فرشته ها در رتبه‌ای پایین‌تر از انسان قرار دارند.  خدا آدم را بصورت خود آفرید و آدم پیش روی خداوند می خرامید. اما زمانیکه آدم اولین نا اطاعتی، یعنی خوردن از میوه درخت معرفت نیک و بد را مرتکب شد، قابلیت حضور در قدوسیت خدا را از دست داد و از آن پس همه انسانها از نسل آدم آلوده شده و فاسد شده ایم و نافرمان از خداوند هستیم. این نافرمانی گناه نام دارد. این گرایش به نافرمانی، انسان را از خداوند جدا ساخته و باعث مشکلات بسیار در زندگی انسان شده است. (پیدایش ۱: ۲۷) (مزمور ۸: ۳-۶) (اشعیا ۵۳: ۶) (رومیان ۳: ۲۳) (اشعیا ۵۹: ۱۲)

۶ – نجات

ما یمان داریم که نجات هدیه رایگان خداوند است که می بایست توسط هر کدام از ما، شخصا دریافت گردد. ما نمی توانیم با تقویت نفس و یا با کارهای خوب خود، جبران خساراتی را بکنیم که گناه بر طبیعت ما وارد کرده است. تنها با اعتماد و باور به عیسی مسیح به عنوان هدیه خدا برای آمرزش گناهان است که میتوان از مکافات گناهان رهایی یافت. تنها زمانی نجات یافته ایم که از زندگی خود محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم. در همان لحظه که شخصی عیسی مسیح را خالصانه و با ایمان به زندگی خود وارد میکند، زندگی جاودانه در او آغاز میگردد. (رومیان ۶: ۲۳) (افسسیان ۲: ۸-۹) (یوحنا ۱۴: ۶) (یوحنا ۱۲:۱  ) (تیطس ۵:۳ ) (غلاطیان ۳: ۲۶) ( رومیان ۵: ۱)

۷ – امنیت جاودانی

ما ایمان داریم که نجات با ایمان به عیسی مسیح خداوند به ما زندگی جاودانه هدیه میکند. برای یک ایماندار حقیقت داشتن یک نجات جاودانه تضمین شده است. اگر کسی حقیقتا نجات یافته باشد، نمیتواند نجات خود را از دست بدهد. اما تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با فیض و قدرت خداوند میسر است نه با کوشش شخص ایماندار. تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و آرامش خاطر را میدهد. تمام ایمانداران حقیقی تا به انتهای راه بر ایمان خود استوارند.  (یوحنا ۱۰: ۲۸-۲۹) (دوم تیموتائوس ۱: ۱۲) (عبرانیان ۷: ۲۵ و ۱۰: ۱۰-۱۴) (اول پطرس ۱: ۳-۵)

۸ – حیات جاودان

ما یمان داریم که انسان برای حیات جاودان خلق گردید. ما با گناه از زندگی ابدی با خداوند محروم شدیم اما با پیوستگی ابدی با خداوند زندگی خواهیم کرد که این از طریق آمرزش گناه و نجات میسر است.  جدایی ابدی از خداوند جهنم است و پیوستگی ابدی با خدا حیات جاودان است. پادشاهی خدا (بهشت) و هاویه (جهنم) مکان هایی حقیقی می باشند. (یوحنا ۳: ۱۶ و ۱۴: ۱۷) (رومیان ۶: ۲۳ و ۸: ۱۷-۱۸) (مکاشفه ۲۰: ۱۵) (اول قرنتیان ۲: ۷-۹)

۹ – باورهای مشترکی که ما با سایر مسیحیان داریم

ما چون سایر مسیحیان، توافق و اشتراک نظر داریم بر سه اعتقادنامه رسولان که میگویند: من به خداوند ایمان دارم، خدایی که قادر مطلق و آفریدگار آسمان ها و زمین میباشد. من به عیسی مسیح ایمان دارم که پسر یگانه خدا میباشد و همینطور ارباب و سرور ما. او که نطفه اش از روح القدس بسته شد و از مریم باکره زاده شد. او که در حکومت پنطیوس پیلاطس آمد و در آن حکومت عذاب بسیار کشید و سرانجام مصلوب گردید، مرد و مدفون گردید و به جهان مردگان نزول کرد و پس از سه روز از مرگ برخاست و به جلال آسمان صعود کرد. او به دست راست پدر نشسته است. او دوباره باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. من به روح القدس و به کلیسای جامع ایمان دارم. من به اجتماع مقدسین، به آمرزش گناهان، به قیام بدن و به زندگی ابدی ایمان دارم. آمین.

شیوه زندگی مسیحی

باورها ارزشی نخواهند داشت اگر به عمل نیایند. بر پایه آموزه های کتاب مقدس، ما قویاً به انجام هفت عملی که در ادامه می آید اصرار میورزیم.

۱ – کتاب مقدس تنها مرجع برای ما

ما تمامی کتب را الهام خدا می دانیم، که بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶). از آنجا که سخن خداوند تنها مرجع درست و کاملا قابل اطمینان است، بنابراین ما کتاب مقدس را به عنوان کتاب راهنمای زندگی خود پذیرفته ایم. وقتی میخواهیم تصمیم بگیریم، اولین سوالی که به ذهن ما می آید این است که «کتاب مقدس چه میگوید؟» ما هر روزه کتاب مقدس را مطالعه می کنیم و آن را بررسی میکنیم و قسمت هایی از آن را حفظ می نماییم. کتاب مقدس پایه باور و عملکرد ما می باشد.

۲ – کلیسای محلی

او بدن یعنی کلیسا را سر می باشد.(کولسیان ۱: ۱۸). عیسی مسیح رهبر و سر کلیسای ماست، نه هیچ شخص، گروه یا سازمان مذهبی. گرچه همراهی و همکاری با سایر گروه های مسیحی از دید ما کاری ارزشمند است، اما ما اعتقاد داریم که هر کلیسای محلی بایستی به صورت خودگردان بوده و مستقل از هر فرقه ای کنترل شود.

۳ – کهانت هر ایماندار

و از ما پادشاهی ساخته و کاهنانی که خدمتگذار خدا و پدرش باشند، بر او جلال و قدرت باد تا ابد (مکاشفه ۱: ۶). اما شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاه اند؛ شما امتی مقدس و قومی متعلق به خدایید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است (اول پطرس ۲: ۹). زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است (اول تیموتائوس ۲: ۵). کتاب مقدس تعداد زیادی از مسیحیان را می خواند که او را تمام وقت خدمت کنند، بدون در نظر گرفتن مهارت آن ها؛ همچنین بسیاری از ایمانداران حقیقی در خدمت، با تشویق و کمک به اعضای کلیسا، آن ها را در مسیر پیداکردن جایگاه خود برای خدمت، پیش میبرند. تمامی ایمانداران می توانند از طریق دعا و مطالعه کلام خدا به اراده خدا دسترسی داشته باشند و برای این کار، نیاز به کاهن نمی باشد، بلکه ما خود کاهنان می باشیم.

۴ – هدایا

ده یک زمین، خواه از بذر زمین و خواه از میوه درخت، از آن خداوند است و برای خداوند، مقدس؛ (لاویان ۲۷: ۳۰). و برای حمایت از بدن مسیح، به کلیسا ده\یک و هدایا می دهیم و این فرمان خدا است و این مطلب را درک می کنیم که هر آنچه داریم هدیه ای از جانب خدا می باشد. پس برای همین آنچه را که باعث حمایت ما از مسیحیانی که خدمت می کنند و کسانی که نیاز دارند، انجام میدهیم. همچنین، “به‌یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که فراوان بکارد، فراوان هم بر خواهد داشت. هر کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا خدا بخشندۀ شادمان را دوست می‌دارد.” (دوم قرنتیان ۷-۶:۹)

۵ – تعمید در آب

و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده شدید (کولسیان ۲: ۱۲). و همینطور ما با غوطه ور شدن در آب تعمید  می یابیم، همانطور که مسیح تعمید گرفت و کلام خدا به ما می گوید.

۶ – هدایت روح القدس در زندگی

عیسی می گوید: “من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من می ماند و من در او، میوه بسیار می آورد؛ زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد (یوحنا ۱۵: ۵). ما ایمان داریم که تنها راه برای زندگی سالم مسیحی با قدرت خدا در ما امکان پذیراست و با تمام سعی و تلاش می کوشیم که هر روز نسبت به روح خدا حساس باشیم و اراده او را جویا و در راستی پیش رویم (فیلیپیان ۲: ۱۳ و افسسیان ۵: ۱۸).

۷ – اعلام درباره مسیح با دیگران

بلکه در دل خویش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هرکس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید (اول پطرس ۳: ۱۵). این مسئولیت تمامی مسیحیانی می باشد که درباره خبر خوشِ خدا باید با دیگران در ارتباط باشند و آن را اعلام کنند و همینطور ما مسیح را با دیگران به اشتراک می گذاریم و دوستانمان را به کلیسا دعوت می کنیم.