درس اول (کتاب مقدّس)

آیه حفظی: دوم تیموتاؤس ۱۶:۳ -۱۷  “تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است”  ۱۷   تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهّز باشد.

 

 

درس اول _کتاب مقدس فایل PDF