درس بیستم (تعمید گرفتن)

آیه حفظی: رومیان ۴:۶ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان‌طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم.

 

درس بیستم  – تعمید گرفتن دانلود فایل PDF