دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

درس دهم (روح القدس پشتیبان ما)

درس دهم – روح القدس پشتیبان ما

آیه حفظی اول قرنتیان ۱۹:۶ – ۲۰

آیا روح القدس همچون خدای پدر و عیسی مسیح در ذات یکی است؟

آیات زیر را بررسی کنید:

پیدایش ۲:۱   

رومیان ۳۰:۱۵   

اول قرنتیان ۱۰:۲ – ۱۱   

  اول قرنتیان ۱۱:۱۲   

در انتهای درس به راحتی می توانیم به این سئوالات پاسخ دهیم :

 • آیا روح القدس شخصیت دارد یا نه؟ 
 • آیا روح‌القدس انرژی است یا نه؟
 • آیا همه ایمانداران روح القدس را دارند یا نه؟
 • آیا روح‌القدس با ایمانداران رفت و آمد دارد یا نه؟

روح القدس کیست؟

 • شخصیت روح‌القدس

آیا انرژی را می‌تواند شناخت؟  آیا روح القدس را می توان شناخت؟  

 • آیا روح‌القدس احساس دارد؟   افسسیان ۳۰:۴   
 • آیا روح‌القدس وجدان ما است؟  عبرانیان ۱۴:۹ 
 • کارهای روح القدس

در آیات زیر کارهای روح القدس را بنویسید :

 •  اعمال رسولان ۲:۱۳ –   روح القدس بطور خاص افراد را ــــــــــ می کند
 • رومیان ۱۲:۸ ۱۷ –  ما را              می کند و              می دهد که ما فرزندان خدا هستیم.
 •  رومیان ۲۶:۸ – ۲۷ –   روح القدس نزد خدای پدر                  ما را می کند.     
 •  دوم تسالونیکیان ۱۳:۲ –   ایمانداران را             می کند
 • ‌ روشنی روح به دو چیز بستگی دارد:  هدایت از کلام خدا و قدرت خدا که دلمان را تقویت می کند.  پری روح‌القدس در با کنترل ما دخل است اما روشنی روح به هدایت و دانستن اراده خدا بستگی دارد. 
"با اینکه خدا دلی تازه به آنها بخشیده و روح آنها را احیا کرده است، ولی بدنهای آنها همان بدنهای کهنه و فسادپذیر است که همراه با تمامی طبیعت گرفتار تباهی شده و از همین رو درد دارد و ناله بر می‌آورد."  (حقیقت ژرف، ۱۶۶).
 • روح القدس به ما قدرت می‌دهد
 • اعمال رسولان ۸:۱  :   
 • دوم تیموتائوس ۷:۱  :   
 • روح القدس پشتیبان ما است

پشتیبان به چه معنی است؟  

 یوحنا ۱۵:۱۴ – ۱۷ –  عیسی چه وعده ای به ایمانداران داد؟  

یوحنا ۲۶:۱۴  –  آن پشتیبان کیست و چه کاری برای ایمانداران انجام می دهد؟  

یوحنا  ۲۶:۱۵ – ۲۷ –  آن پشتیبان چه کار دیگری انجام می دهد؟ ما بوسیله او چه کاری را انجام می دهیم؟  

یوحنا ۵:۱۶ – ۱۵  –  چرا عیسی در این آیات می گوید که ” رفتن من برای شما بهتر است”؟  

 • آیا جبرائیل روح‌القدس است؟   
 • روح‌القدس چه کسی را جلال می دهد؟  
تعمید روح
در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، روح‌القدس درون او ساکن می‌شود یعنی در همان لحظه که ایمان می آورد تعمید روح القدس را که یحیی تعمید دهنده به آن اشاره می‌کند را در یافت می‌کند.
 • روح القدس در وقت ایمان آوردن در ما ساکن می شود یعنی در زمان  تعمید روح.
 • آیا همه ایماندار روح القدس دارند؟

 اول قرنتیان ۱۲:۱۲ – ۱۳  را بررسی نمایید و به سئوالات زیر پاسخ دهید:

“پس همۀ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام و خواه آزاد در یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از یک روح نوشیده‌ایم.” (مژده – ویرایش جدید)

منظور از ” همه ما ” چیست؟ 

منظور از ” همه ما.. در یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم” چیست؟

منظور از ” یک روح نوشیده‌ایم” چیست؟

 • آیا همه ایمانداران تعمید روح می گیرند یا فقط قوم خاصی یا افراد خاصی تعمید روح می گیرند؟ 
 • بواسطه چه چیزی تعمید روح می گیریم؟  
تعمید روح در لحظه ایمان آوردن است ولی قدرت و پری روح روش است که به خودمان بستگی دارد.
پر شدن از روح القدس روش تقدس شدن است.
 • چگونه از روح القدس پر شویم؟

 افسسیان ۱۵:۵ – ۲۰  را بررسی نمایید و به سئوالات زیر پاسخ دهید:

 • مانند چه کسانی زندگی نکنیم؟   
 • باید چه چیزی را بفهمیم؟  
 • منظور از مست شراب نشوید چیست؟   
 • منطور از پر شدن از روح القدس چیست؟   
 • با چه چیزهایی با یکدیگر صحبت کنیم؟   
 • هر روز باید چکار کنیم؟   

کولسیان ۱۵:۳ – ۱۷ را بررسی نمایید و به سئوالات زیر پاسخ دهید :

 • چه چیزی قاضی وجدان شما باشد؟ چرا ؟  
 • برای چه باید سپاسگزار باشیم؟ (آیه ۱۵)  
 • به چه چیزی اجازه دهیم؟   
 • با یکدیگر چه برخوردی داشته باشیم؟ (آیه ۱۶)  
 • در دل خود برای خدا چکار کنیم؟  
 • آیا روح خدا زیاد یا کم می‌شود؟   
 • پر شدن روح‌القدس چه جوری است؟‌

“از روح‌القدس پر شدن در انجیل استفاده شده است ولی پر شدن از روح‌القدس مانند پر شدن سطل خالی از آب نیست که آب آن را دور بریزیم و آن را از روح‌القدس پر کنیم. از روح‌القدس پر شدن یعنی با روح‌القدس رابطه برقرار کردن.”  (دهقانی تفتی)

پر شدن از " روح القدس " به این معنی نیست که ما سهمی بیشتر از روح القدس را دریافت نماییم، بلکه به این معنی است که ما بخشی بیشتر از وجود خود را به او بسپاریم .
( ده قدم اساسی بسوی رشد مسیحی – بیل برایت – قدم ۳ )

"منظور از پر شدن از روح‌القدس این نیست که ما بیشتر او را به دست آوریم، بلکه این است که او بخش بیشتری از زندگی ما را به دست آورد."          (  معرفی آموزه‌های مسیحیت، ۲۴۲)
 • انسان محل سکونت خدا است

اول قرنتیان ۱۶:۳ – ۱۷  بدن ما            خداست

اول قرنتیان ۱۹:۶ – ۲۰ –   بدن ما              روح القدس است و ما دیگر                آن بدن نیستیم

 • ما توسط خدا مُهر شده ایم  یعنی چه؟

 آیا می توان از برگه ای که مهرشده،  مهر آنرا جدا کرد؟  مهر با آن برگه یکی میشود، وقتی حیوانی را داغ میزنند، دیگر نمی توان آنرا پس گرفت.

افسسیان ۱۳:۱ -۱۴ –  ما توسط دریافت روح القدس                                از طرف خدا را خورده ایم یعنی از این به بعد به خدا تعلق داریم. با ایمان آوردن طبق وعده خدا روح القدس را دریافت می کنیم و فرزندان خدا می شویم و به ما اطمینان می دهد که خدای پدر به ما آزادی کامل می بخشد.

افسسیان ۲۹:۴-۳۲       

 • آیا خدا مهر خود را پس می گیرد؟ تا چه زمان مهر می ماند؟  
 • آیا در عهد عتیق در مورد روح القدس پیشگویی شده است؟ ( حزقیال ۱۹:۱۱-۲۰ )

“من در ایشان دل و روح تازه‌ای خواهم نهاد و دل سنگی را از جسم ایشان برمی‌دارم و دلی از گوشت به ایشان خواهم بخشید. تا از احکام من پیروی کنند و دستورات مرا بجا آورند. ایشان قوم من خواهند بود و من هم خدای ایشان خواهم بود.” (مژده)

 • در آیه  عبرانیان ۵:۱۳ –  آیا روح القدس ایمانداران را ترک میکند؟  
 • ثمره روح القدس

 غلاطیان ۲۲:۵ – ۲۳   

عمل روحانی یعنی عمل ها و نفوذهایی که روح‌القدس نمایان می‌کند. مرد روحانی یعنی کسی که از آن روح‌القدس است.  کارهای روح این است که ما را کامل بسازد تا به شکل عیسی مسیح در آییم.  (رومیان ۲۹:۸)  
 • عطایای روحالقدس

۱- عطایای روح‌القدس از خدا است. اول قرنتیان ۱:۱۲ – ۱۱     

۲- این عطایا طبق ارادۀ خدا به هر ایماندار عطا میشود و برای تقویت دیگران نه برای جلال خود شخص. 

آیه ۳    پس باید بفهمید که اگر کسی                   روح خدا باشد، نمی‌تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی‌تواند عیسی را خداوند بداند، مگر به وسیله روح‌القدس.

 آیه ۴                     روحانی گوناگون است امّا همه آنها را یک روح می‌بخشد.

آیه ۵                    ما گوناگون است امّا تمام این خدمات برای یک خداوند است.

آیه ۶                      ما نیز مختلف است امّا یک خداست که در همه عمل می‌کند.

آیه ۷  در هر فرد، روح خدا به نوعی خاص برای خیریّت تمام مردم تجلّی می‌کند.

اول قرنتیان باب ۱۴

 • آیه ۳ : عطیه نبوت برای تقویت چیست؟  
 • آیه ۴ : عطیه نبوت و صحبت کردن به زبانها برای تقویت کیست؟  
 • آیه ۵ : عطیه صحبت کردن به زبانها در چه موقع به کلیسا کمک می کند؟  
 • آیه ۱۲ : برای چه چیزی باید کوشش کنیم و برای چه؟  
 • آیه ۱۷ : چه عملی می‌توانید انجام بدهید تا ایمانداران تقویت و آباد شوند؟  
 • آیه ۲۶ : نیات اصلی عطایای روح القدس چیست؟
 • آیه ۳۱ : عطیه نبوت کردن چه سودی دارد؟  

روح القدس در ”   اعتقادنامه کلیسای مژده “

ما ایمان داریم که روح القدس، با پدر و با پسر یکی است. او در جهان حضور دارد تا مردم را از نیازشان به عیسی مسیح آگاه سازد. در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد، روح القدس درون وی ساکن می شود یعنی تعمید روح‌القدس، تا وی را با قدرت الهی برای زیستن و قدرت درک حقایق روحانی تجهیز سازد. او برای ایماندار چون راهنمایی باشد به جهت انجام کارهای نیکو، روح القدس به مسیحیان عطایای روحانی میدهد تا آنها را برای خدمت مجهز نماید. اما هیچ کدام از این هدایا را مثلا هدیه سخن گفتن به زبان ها را نباید به عنوان یک اصل اساسی ایمان برای همه ایمانداران دانست و به آنها آموزش داد. (یوحنا ۷:۱۶ – ۱۳ ؛ ۱۶:۱۴ – ۱۷) (اعمال رسولان ۱: ۸ ) (اول قرنتیان ۲: ۱۲؛ ۱۶:۳ و ۱۲:۱۲ - ۱۳) (دوم قرنتیان ۱۷:۳ ) (غلاطیان ۵: ۲۵) (افسسیان ۱: ۱۳؛ ۱۸:۵ )

تمرین

اول قرنتیان ۴:۲ – ۱۶  را مطالعه کنید و به سئوالات زیر پاسخ دهید :

 • کارهای روح چطور است؟  
 • خدا چه چیزی را به ما آشکار می‌کند ؟ (۱۰:۲)  
 • چطور می توانیم تعلیم روح را متوجه شویم ؟ (۱۴:۲)  
 • آیا شخصی روحانی می‌تواند قضاوت کند؟ ( آیات ۱۵-۱۶ )   

در آیات  لوقا ۱۱:۱۲ – ۱۲ روح‌القدس چگونه به ایمانداران کمک می‌کند؟   

این هفته اول قرنتیان ۱۹:۶ – ۲۰ را حفظ کنید.

از این درس من یاد گرفتم که  …….