چهارشنبه, خرداد ۳۰, ۱۴۰۳

درس سیزدهم (امنیت نجات)

درس سیزدهم – امنیت نجات

آیه حفظی: رومیان ۳۸:۸ – ۳۹

به نظر شما انسان چگونه می تواند مطمئن باشد که نجات یافته است ؟

 • آیا نجات ما از دست رفتنی است؟ 
 • آیا خدا نجات ما را از ما می‌گیرد؟   
 • آیا ما می‌توانیم نجات خدا را از دست می‌دهیم؟
 • اگر ما بی وفا باشیم، آیا خدا ما را ترک می‌کند؟ 
 • اگر چه کارهایی انجام بدهیم خدا نجاتمان را می گیرد؟ 

نجات از فیض خدا است نه کار ثواب.  امنیت نجات از فیض خدا است نه به وسلیه کار های ما.

 • فیض چیست ؟

چیزهای که ما سزاوار آنها  نیستیم ولی خدا به ما داده است. 

 اگر نجات از فیض است و از عمل ما نیست پس آیا ممکن است که نجات از دست دادنی باشد ؟ 

آیا عملی هست که شما انجام ‌دهید تا خدا محبتش را قطع کند؟ 

 • عهد بستن چیست؟

 قول است که بین دو نفر بسته می شود و قابل شکستن یا فراموش شدن نیست

 • عهد فیض چیست ؟

قول و قرار بی قید و شرط خدا برای نجات و حیات جاودان انسانهاست ، که در حین بی لیاقتی انسانها فقط با ایمان آوردن به نجات دهنده یا همان عیسی مسیح از طرف خدا برای انسانها مقرر شده است

عهد فیض رابطه مستقیم با ذات خدا دارد . خدا هرگز خود را انکار نمی کند ، یعنی چیزی که را که وعده می دهد ، هرگز پس نمی گیرد .

"اگر بی وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند زیرا او نمی‌تواند خود را انکار کند."دوم تیموتاؤس ۱۳:۲
 • دو شخص ازدواج کردند و داماد اعلام کرد: اگر مرا دوست داری، من هم شما را دوست خواهم داشت. اگر با من بمانی، من هم با شما می مانم.  اگر بچه دار شویی، من با شما هستم.  اگر نه، من می روم. 

آیا این درست است؟  چرا؟

چرا ما انتظار داریم که یک شوهر به این شکل نباید رفتار کند؟

 • پدر به فرزند : پدر میگوید اگر مرا اطاعت کنی، شما، پسر من هستی، اگر کار نادرست انجام دهی، تو آق والدین می شوی.  اگر شما مرا شرمسار کنی، تو را نفرین می کنم.   

آیا خدا مانند آن والدین باشد ؟  آیا خدا با شرط با ما رفتار می کند؟‌

 • نمونۀ فرزندان ( عبرانیان ۴:۱۲ – ۱۱ )  
 • شش دلیل  که چرا نجات از دست دادنی نیست

۱- به خاطر               خدا می باشد.  اگر اینطور نیست، پس خدا غیر قابل اعتماد است.

یوحنا ۱۶:۳، ۲۴:۵

۲- به خاطر            خدا – او نمی تواند خود را انکار کند.  اگر این طور است، پس خدا خود را انکار می کند.   دوم تیموتائوس ۱۱:۲ – ۱۳

 • قدرت پدر ( یوحنا ۲۶:۱۰ – ۳۶ ) 

۳- از ویژگی ها یا مشخصه های عهد معلوم است که نجات اعتماد و امنیت است.  اگر این طور نیست  پس عهد مثل قرارداد است. 

 • خدا نجات را از ازل وعدۀ داده ( تیطُس ۲:۱ – ۳ )
 • نمونۀ گناهکار شهرِ قرنتس ( اول قرنتیان ۱:۵ – ۵ )   

۴-  به خاطر            خدا است. نجات از فیض و ایمان است.  آنها صفتهایی بدون کار یا تلاش هستند.  پس فیض خدا هم  ما را حفظ می کند.  اگر این طور نباشد پس فیض کامل نیست و فیض وجود ندارد.   افسسیان ۸:۲ – ۱۰

۵- به خاطر مُهر مالکیّت خداست یعنی روح‌القدس آنرا به ما می دهد تا ضامن ما باشد .                           افسسیان ۱۳:۱ – ۱۴ “شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیّت خود را بر شما نهاده است.

 روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلّقان خود آزادی کامل خواهد بخشید پس جلال و شکوه خدا را بستاییم.”

۶- به خاطر این که ایمانداران انتخاب خداوند هستند.  افسسیان ۳:۱ – ۴

در این آیه‌ها، خدا به ما چه وعده‌ای داد؟ 

 • یوحنا ۱۴:۳ – ۱۸ :   
 • رومیان ۱:۸؛ ۳۸:۸ – ۳۹ :  
 • اول یوحنا ۱۳:۵ :  
 • یهودا ۲۴-۲۵ :  
 • در رومیان  ۱۵:۸ – ۱۷ روح خدا چه شهادتی می‌دهد؟ 
 • بر طبق  رومیان ۹:۱۰  آیا  ایماندار مخفی وجود دارد؟   
 • متّی ۳۲:۱۰ – ۳۳
 • آیا ما می‌توانیم نجات خدا را از دست ‌دهیم؟  
نجات را از اراده خود نیافتیم تا این که بخواهیم آن را طبق اراده و خواسته خود پس بدهیم.   

روزی داوری با آتش – پاداش از دست دادن است.

دوم تیموتاوّس ۱۱:۲ – ۱۳   

 “فرمانروایی” پاداش است.

 • اول قرنتیان ۹:۳ – ۱۵     
 • تخت داوری مسیح  دوم قرنتیان ۶:۵ – ۱۰    

میوه ایمانداران  یوحنا ۱:۱۵ – ۱۰  

نکتههای مهم در باره هرس شاخههای انگور.

۱- باغبان فقط تاکهایی را که میوه‌دار هستند، هرس می کند. 

۲- شاخه‌هایی که بالغ هستند، ــــــــــــــــ هرس می کنند.  

۳- تاک انگور موسم دارد – فصل میوه آوردن و فصل هرس که در آن فصل ها شاخه های خشک و مرده را می برند و به شاخه های میوه دار توجه می کنند.   

۴- تاک و شاخه‌ ها با هم هستند و شاخه محتاج به تاک است که در آن حیات وجود دارد و جدایی شاخه از تاک موجب مرگ و خشکیده شدن آن می شود.    

۵- مقصود از باب ۱۵، این است که ما چطور می توانیم میوه دار شویم و ربطی به موضوع نجات ندارد.    

 • ثمره ایمان شخص                 آن است ، هر کسی که میوه آورد ، آنرا                  تا بیشتر ثمر آورد ولی کسی که ثمر ندارد ، پاداش را                     و                      .

آیههایی که درک آنها برای ما مشکل است.          

 • متّی ۲۲:۱۲ – ۳۲  ؛ مرقس ۲۲:۳ – ۳۰           

در آن زمان چه چیزی “بر علیه روحالقدس یا ضد روحالقدس بوده؟ کفر روح در این بود که کار عیسی را به شیطان نسبت می‌دادند. عیسی می‌گوید که گناه فریسیان در آن زمان این بود که بر علیه روح‌القدس بودند. یعنی وجود روح‌القد که در عیسی بود را بر گرفته از شیطان می دانستند.  الان هیچ کس نمی تواند بر علیه روح القدس کاری انجام دهد، چونکه عیسی مسیح حضور فزیکی ندارد و روح‌القدس جزئ از وجود و هویت عیسی مسیح بی باشد. همچنین امکان آن گناه فقط در آن زمان ممکن بود.  

 • عبرانیان ۱:۶ – ۱۲  و عبرانیان ۱۹:۶   

چند تفسیر که ممکن است درباره این آیات باشد :

۱ – هشدار است که ایمانداران باید بالغ باشند (۱:۶ و ۱۱:۵ – ۱۴ )   

 ۲- آنها دارای روح خدا بودند ولی ایمان واقعی نداشتند.   

۳- زندگی آنها میوه و ثمری حقیقی نیاورد (آیه ۷-۸).   

۴- این فرض است – حقیقی نیست.  چون عیسی نمی‌تواند دوباره مصلوب شود.  ۲۸:۹

 • یعقوب ۱۴:۲ – ۲۶ :   

مقصود اصلی کتاب یعقوب میوۀ ایمان است، یعنی نجات از نظر انسان چطور نشان می‌شود.            چطور آنها می‌داند که ایمان کسی واقعی است.

چگونه نجات را می توان اثبات کرد؟  ۱۴:۲   

در این کتاب آیا اثبات ایمان شخص برای خدا مطرح شده است یا برای انسانها؟    

ایمان شخص مرده است ، از نظر چه کسی مرده است؟  ۱۶:۲ – ۱۷    

چگونه می‌توانی بدون کار ها نیک ایمان داشته باشی؟ ۱۸:۲  

یعقوب ۲۳:۲ در کدام موقع رخ داده؟   ابراهیم چند ساله بود؟   

یعقوب ۲۱:۲ در کدام موقع رخ داده؟  ابراهیم چند ساله بود؟   

نجات  در "  اعتقادنامه کلیسای مژده "
ما ایمان داریم که نجات هدیه رایگان خداوند است که می بایست توسط هر کدام از ما، شخصاً دریافت گردد. ما نمی توانیم با تقویت نفس و یا با کارهای خوب خود، جبران خساراتی را بکنیم که گناه بر طبیعت و ذات ما وارد کرده است. تنها با اعتماد و باور به عیسی مسیح به عنوان هدیه خدا برای آمرزش گناهان است که میتوان از مکافات گناهان رهایی یافت. تنها زمانی نجات می یابیم که از زندگی خود محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم. در همان لحظه که شخصی عیسی مسیح را خالصانه و با ایمان به زندگی خود وارد میکند، زندگی جاودانه در او آغاز میگردد. (یوحنا ۱۲:۱ ؛ ۶:۱۴ ) (رومیان ۱:۵ ؛  ۶: ۲۳) (غلاطیان ۳: ۲۶) (افسسیان ۸:۲ - ۹) (تیطس ۵:۳ )
امنیت جاودانی
ما ایمان داریم که نجات با ایمان به عیسی مسیح خداوند به ما زندگی جاودانه هدیه میکند. برای یک ایماندار حقیقتِ داشتنِ یک نجات جاودانه تضمین شده است. اگر کسی حقیقتاً نجات یافته باشد، نمیتواند نجات خود را از دست بدهد. اما تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با فیض و قدرت خداوند میسر است نه با کوشش شخص ایماندار. تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و آرامش خاطر را میدهد. تمام ایمانداران حقیقی تا به انتهای راه بر ایمان خود استوارند.  (یوحنا ۲۸:۱۰ -۲۹) (دوم تیموتائوس ۱: ۱۲) (عبرانیان ۷: ۲۵ و ۱۰:۱۰- ۱۴ ( (اول پطرس ۳:۱ – ۵)

حیات جاودان

ما ایمان داریم که انسان برای حیات جاودان خلق گردید. ما بخاطر گناه از زندگی ابدی با خداوند محروم شدیم اما با پیوستگی ابدی با خداوند زندگی خواهیم کرد که این از طریق آمرزش گناه و نجات میسر است.  جدایی ابدی از خداوند, جهنم است و پیوستگی ابدی با خدا حیات جاودان است. پادشاهی خدا (بهشت) و هاویه (جهنم) مکان هایی حقیقی می باشند. (یوحنا ۳: ۱۶) (رومیان ۶: ۲۳ و  ۳۷:۸ – ۳۹)   (اول قرنتیان ۸:۲ – ۹) (مکاشفه ۲۰: ۱۵)

 • نکته مهم

در بعضی کلیساها به دلیل تفسیر غلط از آیات کتاب مقدس، تعلیمِ غلطِ ” از دست دادن نجات ” را  به    نو ایمانداران می دهند که کاملا با مفاهیم کتاب مقدس مغایر است. وقتی خدا نجات را از راه فیض یا بخشش خود به طور رایگان به ما داده است، آیا می شود دوباره آنرا پس بگیرد؟

آیا وقتی کسی هدیه ای را از روی بخشش به کسی می دهد آنرا بعد از مدتی پس می گیرد؟

پس خداوندی که منبع محبت و پُر از فیض ( بخشش ) و راستی است هدیه نجات خود را که به رایگان به واسطه ایمان به عیسی مسیح به ما بخشیده است را پس نمی گیرد.

تمرین

اول یوحنا ۱:۵ – ۲۱ را مطالعه کنید و به سئوالات زیر پاسخ دهید:

 • فرزندان خدا چطور هستند؟  اول یوحنا ۱:۵  
 • رفتار ایماندار باید چه طوری باشد؟ اول یوحنا ۲:۵    
 • غلبه کردن به این جهان چگونه ممکن است؟ اول یوحنا ۴:۵  
 • شهادت چیست در آیه ۱۱؟  
 • دو نوع انسان در آیه ۱۲ وجود دارند، آنها چه کسانی هستند؟  
 • اگر دیدیم که ایمانداری گناه می‌کند، چه کاری را باید انجام دهیم؟ در باره گناه چه تعلیمی می دهد؟  (آیه ۱۶-۱۷ )   
 • چه چیزها را ما می دانیم؟  (آیه ۱۸-۲۰)   

نتیجه گیری :

کسانی هستند که فکر می کنند نجات تماما بصورت رایگان از طرف خدا نیست، اما این موضوع مهم است که آیا ما سزاوار نجات هستیم؟ اگر کسی سزاوار نجات باشد و آنرا دریافت کند، آنرا از دست نمی دهد زیرا از دست دادن نجات از سوی خدا با فیض خدا ( که بطور رایگان برای همه کسانی که به عیسی ایمان می آورند ) تضاد پیدا می کند و این بطور اساسی اشتباه است، یعنی ما نمی توانیم فیض خدا را نادیده بگیریم. البته نجات علامت دارد و هر ایماندار می تواند از میوه ای که از ایمانش کسب کرده نجات خود را درک کند و متوجه شود که نجات را یکبار و برای همیشه کسب کرده است.