درس سیزدهم (امنیت نجات)

آیه حفظی: رومیان ۸: ۳۸-۳۹ زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی.
و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ‌چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتّی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده، جدا سازد.

 


 

درس سیزدهم – امنیت نجات دانلود فایل PDF