درس شانزدهم (وسوسه و آزمایش)

آیه حفظی: اول قرنتیان ۱۳:۱۰  “وسوسه‌هایی است که برای تمام مردم پیش می‌آید، امّا خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه‌ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید”

 

 

 

درس شانزدهم – وسوسه و آزمایش دانلود فایل PDF