شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس نهم (عیسی نجات دهنده)

درس نهم – عیسی نجات دهنده

آیه حفظی:  انجیل یوحنا ۱:۱ – ۳ و ۱۴:۱

( قسمت اول )

داستان: یوحنا ۴۸:۸ – ۵۹  

اسامی و القاب عیسی مسیح:

عیسی ازلی و ابدی است: مکاشفۀ یوحنا  ۱۷:۱ – ۱۸     

خدای پدر خالق است، آیا عیسی مسیح نیز خالق است؟  کولسیان ۱۵:۱ – ۱۸     

 عیسی پسر انسان است:  لوقا ۶۶:۲۲ – ۷۱ ؛ دانیال ۱۳:۷ – ۱۴   

عیسی انسان شد – نه عیسی خدا شد. 

عیسی کلام الله است:  یوحنا ۱:۱ – ۴ و  ۱۲:۱ – ۱۴

عیسی جسم گردید نه اینکه جسم پوشید. – یوحنا ۱۲:۱ -۱۴

در تعلیم صحیح از کلمات درست و واضح استفاده می شود. در جمله “عیسی مسیح جسم پوشید”، تعلیم روشنی وجود ندارد و از کلمات واضحی استفاده نشده است. عیسی خداوند، انسان شد و جسم گردید، جمله صحیح تری می باشد. به تفاوت میان این دو جمله توجه کنید. – نکهت جان

در آیات لوقا ۲۶:۱ – ۳۸   چه چیزی در مورد عیسی بیان شده است؟

 •  آیه ۲۶ : در ماه ششم،             فرشته از جانب خدا به شهری به نام               ، که در         استان            واقع است
 • جبرائیل با چه کسی صحبت کرد؟  
 • یوسف از چه خاندانی بود ؟ (آیه ۲۷)
 • وقتی مریم مضطرب شد، فرشته به او چه گفت ؟ (آیه ۳۰-۳۱)
 • فرشته به او گفت نام کودک را چه بنامد و او چگونه خواهد بود؟  
 • فرشته به او گفت که چگونه آبستن خواهد شد ؟ ( آیه ۳۵ )   
 • فرشته چه نشانه ای به او نشان داد تا ثابت کند که از طرف خداوند است ؟ ( آیه ۳۶ و ۳۷ )  
 • ·         آیا مریم گفته فرشته را قبول کرد ؟ چه گفت ؟   

اقتدار عیسی مسیح

عیسی در آیه ( متی ۶:۹ ) چه اقتداری دارد؟  

عیسی در آیات ( لوقا ۳۱:۱۸ – ۳۳ ) چه اقتداری دارد؟  

خدای پدر قدوس است، آیا عیسی مسیح نیز قدوس است؟ ( عبرانیان ۱۲:۴ – ۱۴ )

در آیات زیر در مورد عیسی چه چیزهایی بیان شده است؟

 • یوحنا ۲۹:۱    
 • کولسیان ۸:۲ – ۱۰    
 • رومیان ۹:۱۰ – ۱۳    

آیا ایمان آورده اید که عیسی مشکلات این دنیای شما را حل کند؟  

قیام عیسی مسیح

اول قرنتیان ۱۵ را مطالعه کنید

چه چیزی در مورد مسیح پیشگویی شده بود که تحقق یافت؟  (آیه ۳-۴)

بعد از رستاخیز، مسیح خود را به چه کسانی نشان داد؟  (آیات ۵-۷)

آیا می توان ادعا کرد که قیامت مردگان وجود ندارد؟ چرا؟  (آیات ۱۲-۱۸)

در آیه ۲۲ : و همان‌طور که همه آدمیان به‌خاطر همبستگی با           می‌میرند، تمام کسانی که با           متّحدند، زنده خواهند شد.

آخرین دشمنی که زیر پای مسیح می افتد را نام ببرید ؟ چرا او؟  ( آیه ۲۶)

نظر در مورد آیه ۲۹ چیست ؟  این قسمت برای کسانی بیان شده که در آن زمان قیامت را قبول نداشتند و می گفتند که قیامتی در کار نیست ، افرادی از طرف مردگانی که تعمید نگرفته بودند ، تعمید می گرفتند ای استدلال بر این است که ما به قیامت اعتقاد داریم و برای مردگانمان طلب آمرزش می کنیم .

وقتی دانه ای کاشته می شود چه اتفاقی برای آن رخ می دهد؟ چه وجه تشابهی با زندگی انسانها دارد؟  (آیات ۳۵-۳۸)      

بعد از مرگ برای بدن جسمانی ما چه اتفاقی میافتد؟ (آیات ۳۹-۴۸)

یوحنا ۲۴:۲۰ – ۲۹ را مطالعه کنید

توما در ابتدا چه عکس العملی به گفته شاگردان نشان داد؟  

عیسی چگونه وارد شد؟   (آیه ۲۶)

عیسی به توما گفت که چکار کند؟ چرا؟  

توما چه نامهایی برای عیسی اعتراف کرد؟ ( آیه ۲۸ )

عیسی در مورد ایمان توما و کسانی که بعد از صعود عیسی به او ایمان می آورند چه گفت؟  

عیسی مسیح در ”  اعتقادنامه کلیسای مژده “

ما ایمان داریم که عیسی مسیح پسر ازلی و ابدیِ خدا است. او با خدا (پدر) یکی است. عیسی مسیح در تجسم انسانی خود، عاری از گناه زیست. او با مرگ خود بر صلیب، خویشتن را به عنوان یگانه قربانی کامل و بی نقص تقدیم نمود. اما او پس از سه روز از مرگ برخاست تا اقتدار و فرمانروایی خود را بر گناه و مرگ نشان دهد. او به جلال آسمان بالا رفت تا روزی دیگر باز گردد و به عنوان شاهِ شاهان و رب الارباب بر جهان حکومت کند. به این آیه ها رجوع کنید: (اشعیا ۶:۹ )  (متی ۲۲:۱ -۲۳) (یوحنا ۱:۱ - ۵  و ۱۴؛ ۳۰:۱۰) (اعمال رسولان ۹:۱ -۱۱) (رومیان ۱۳:۴) (اول قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴) (اول تیموتائوس ۱۴:۶ – ۱۵ ) (تیطس ۱۳:۲ - ۱۴ ) (عبرانیان ۱۴:۴ - ۱۵)

تمرین  قسمت اول

عبرانیان ۱:۱ – ۱۲ را مطالعه کنید و به سئوالات زیر پاسخ دهید

 1. خدا در گذشته چگونه با نیاکان ما سخن می گفته؟  (آیه ۱)
 • در این روزهای آخر چگونه با ما صحبت می کند؟ (آیه ۲)
 • بوسیله چه کسی همه عالم هستی یافت؟  (آیه ۲)
 • عیسی مسیح چه کاری انجام می دهد؟  (آیه ۳)
 • عیسی در چه مقامی قرار دارد و چرا؟  (آیات ۴-۸)
 • چه چیزهایی فناپذیر هستند و چه چیزی فنا ناپذیر است ؟ (آیات ۹-۱۲)

این هفته یوحنا ۱:۱ – ۳ و ۱۴ را حفظ کنید   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از این درس من یاد گرفتم که…


انجیل یوحنا فصل ۵

( قسمت دوم )

داستان – یوحنا ۵     

آیا خدا در روز سبت کار می‌کند یا نه؟   ( یوحنا ۱۴:۵ – ۱۷ )    

پسر مثل پدر است                                  مسئولیت به پسر داده شده است

“کلمه خود خدا بود”                                                     “کلمه انسان شد”

۱۷:۵ – چه کسی در سبت کار می‌کند؟                                       

۱۸:۵ –  

۱۹:۵ – چه کسی هر کاری را انجام می‌دهد؟                  ( ۱۹:۵ – ۲۰ )  

۲۰:۵ – پدر چه کسی را دوست دارد؟  

۲۱:۵ – کی مردگان را زنده می‌کند؟ (هم ۲۵)             

۲۲:۵ – کار داوری از آن کی است؟                      (۳۰،۲۷،۲۲:۵ ) –—————– را به پسر سپرده

۲۳:۵ –  چه کسی سزاورِ احترام و حرمت است؟  

۲۴:۵ – چه کسی حیات جاودانی می‌دهد؟   

۲۴:۵ – او هم مثل پدر               می‌دهد.               ۲۳:۵  و ۳۰- ۳۸   

۲۶:۵ – چه کسی منشاء حیات است؟    

۲۸:۵ – ۲۹

مردگان صدای  چه کسی را خواهند شنید؟   همه مردگان چه نیکوکاران و چه گنهکاران
              ۳۶:۵ – چه شهادتی برای عیسی وجود دارد؟    

۵ شهادت در باره عیسی

چه چیزی را شهادت می‌دهد؟ 

 • ۵:۳۱ – ۳۲  و ۳۷:۵           درباره         شهادت می‌دهد

 ۳۳:۵ – ۳۵  چه کسی شاهد عیسی است؟

هم یوحنا ۳۶،۳۴،۲۹،۲۳:۱

 • ۳۶:۵                     عیسی شهادت می‌دهند 
 • ·        ۳۸:۵ – ۴۰  – چه چیز شهادت می‌دهد؟      
 • ۴۵:۵ – ۴۷ – چه کسی در باره عیسی نوشته بود؟    

خلاصه

 • آنها در یک ذات یکی هستند.
 • شباهت آنها یکی است. 
 • پسر مثل پدر، این الوهیّت عیسی است.
 • در این لیست الوهیّت و انسانیت عیسی را نشان می‌دهد.  عیسی صد در صد انسان و صد در صد خدا است. 
 • آیا واحد بودن خدا مطلق است؟  آیا خدا می تواند مطلقاً تنها باشد؟