درس هجدهم (عشاء ربانی یا شام خداوند)

آیه حفظی: اول قرنتیان ۱۱: ۳۱-۳۲ امّا اگر اول خود را می‌آزمودیم محکوم نمی‌شدیم.
ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با جهان محکوم نگردیم.

 

 

 

درس هجدهم عشاء ربانی یا شام خداوند دانلود فایل PDF