چهارشنبه, خرداد ۳۰, ۱۴۰۳

درس هجدهم (عشاء ربانی یا شام خداوند)

درس هجدهم :عشاء ربانی یا شام خداوند

آیه حفظی : اول قرنتیان ۳۱:۱۱ – ۳۲

عشاء ربانی یا شام خداوند، میهمانی است که خداوندمان عیسی مسیح برای ما به یادگار گذاشته است که در آن نان و شراب یا عصاره انگور میخوریم و می نوشیم به یاد شام آخر عیسی مسیح با شاگردانش قبل از مصلوب شدنش با یکدیگر خوردند و نوشیدند .

شام آخر خداوند چگونه برگزار شد؟ ( متی ۲۶:۲۶ – ۳۰ )   

در زمان عیسی شام آخر در چه روزی انجام شد؟ ( متی ۱۷:۲۶ )  

در آیه ۱۷ آن عید،  کدامیک از اعیاد یهودیان بود؟ ( خروج ۱۲ )  

پاره کردن نان در مراسم عشاء ربانی یا شام خداوند برای نشان دادن چیست؟ ( متی ۲۶:۲۶ )  

شراب در شام خداوند چه معنی دارد؟ ( متی ۲۷:۲۶ – ۲۹ )  

منظور آیه ( متی ۳۰:۲۶ ) چیست ؟  

اول قرنتیان ۱۷:۱۱ – ۳۴  

 • منظور از عشاء ربانی یا شام خداوند چیست؟
 • مشکل آنها در آیات ( ۱۷ تا ۱۹ ) چه بود ؟  
 • در آیه های ۲۴ و ۲۵ چرا عیسی می گوید این را به یاد من بخورید ؟  
 • تا چه زمانی باید این مراسم انجام شود ؟ ( آیه ۲۶ )  
 • چه اخطاری در ( آیه ۲۷ و۲۹  ) و چه دستوری در ( آیه ۲۸ )  داده شده است ؟  
 • چطور ما برای عشاء ربانی آماده داشته باشیم؟ ( ۳۲-۲۷:۱۱)
 • چه اتفاقی برای کسی که ندانسته و ناشایست شام خداوند را بردارد ، خواهد افتاد ؟ ( آیه ۳۰ )  
 • مفهوم ( آیات ۳۱ و ۳۲ ) چیست ؟  
 • مفهوم ( آیه ۳۳ ) چیست ؟ 
 • مفهوم ( آیه ۳۴ ) چیست ؟ 

تمرین

 • چه نتیجه ای از آیه ( اول قرنتیان ۱۶:۱۰ ) می گیریم ؟  
 • منظور اصلی از شام خداوند یا عشاء ربانی چیست ؟   
 • شاگردان عیسی چه روزی برای شام خداوند جمع شدند ؟ ( اعمال رسولان  ۷:۲۰)  
 • چهار کار مهم در کلیسای اولیه انجام می شد را نام ببرید ؟ ( اعمال رسولان ۴۲:۲ )  

از این درس چه چیزی آموختید و آیا در زندگی خود به آن عمل می کنید ؟