دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

درس هشتم (خدای پدر)

درس هشتم – خدای پدر

آیه حفظی انجیل یوحنا ۲۴:۴  

صفات طبیعی خدا

 • خصوصیات ذات خدا

پیدایش ۱:۱ – ۳  را قرائت کنید در این آیه ها چه چیزهایی در باره خدا به ما نشان داده می شود؟

( آیه ۱ ) در بتدا یعنی زمانی که هنوز هیچ چیز آفریده نشده بود ( خدا آفریننده یا            همه چیز است )

( آیه ۲ ) خدا بصورت          است.

( آیه ۳ ) خدا                . روشنی به معنی زنده بودن است، خدا یک انرژی نیست. خدا                است یعنی                       است .

"اول او ، اول بی‌ابتدا است؛  آخر او، آخر بی انتهاست."  ( مخزن الاسرار)
 • یگانگی خدا

در  تثنیه ۴:۶ – ۵    چه فرقی بین، این شهادت “خدا یکتاست” و شهادت ای یهودیان “خداوند ما یکتا ست” وجود دارد؟   

در  اول قرنتیان ۶:۸  چه چیز عجیبی درباره یگانگی خدا در این آیه به ما نشان داده می شود؟ 

آیا واحد بودن خدا، تنهای مطلق است؟

تثنیه ۲۹:۲۹  

اتحاد در یگانگی خدا

متّی  ۱۹:۲۸ – ۲۰   

افسسیان ۴:۴ – ۶    

 “یکی است این سه و یک در سه از اسرار آمد”

 • شخصیت مُتِمایز
 • خدا در همه جا وجود دارد.

          آیا خدا بالاتر از مکان و زمان است؟  

آیا خدا و کائنات یکسان هستند؟  (کولسیان ۱۷:۱ )

 • همه قدرتها در دست اوست  – خدایی که می‌تواند سنگی را بسازد، آیا نمی‌تواند آن را بردارد؟   ” او عمل مخالف ذات خود انجام نمی دهد.”

خدا قادر است تمام کارهایی را انجام دهد که مناسب قدرت او هستند، یعنی همه قدرتها در دست اوست

 • آگاهی – عالم به همه چیز و او به همه چیز آگاه و دانا است. 

      آیا خدا می‌دانست که آدم گناه می‌کند؟   

      آیا خدا آینده را می‌داند؟  اشعیا ۴:۴۱

خدا روح است – یوحنا ۲۳:۴ – ۲۴     

 • ·         آیا واحد بودن خدا مطلق است؟

"خدا در چارچوب، زمان، دانش، و قدرت، نامحدود و محدودنشدنی است."(معرفی آموزه‌های مسیحیت، ۱۳۷)

صفات اخلاقی خدا

 • خدا قدوس است

 اول پطرس ۱۳:۱ – ۱۶

آیا قدوسیت خدا، جدا از همه خلقت است؟ 

خدا قدوس است، اگر فقط به معنی جدا شده باشد پس ما نزد او نخواهیم رفت.  اما موسّی و اشعیا نبی به قدوسیت خدا وارد شدند.  

آن کلمۀ قدوس در زبان عبری به چیزهایی گفته می شود که قول داده شده و به آنجام رسیده باشد. خدا خود را وقف نموده است مثل عهدهای که خدا بسته و متعهد به انجام رساندن آنها بوده. خدا جانسپار عهدهای خود بوده و به آنها وفا می کند. خدا تمامأ متعهد قولهایش بوده و عمل نیک آنها را به اجرا می گذارد، چونکه او قدوس است. او به  خصلتش، عملهایش و وعده‌هایش متعهد است. 

مثال: هر اوقاف قانون خود را دارد تا مسئولیت مشخص خود را انجام دهد. و خارج از آن مسئولیت مشخص را جدا می باشد. و دور شدن از قدوسیت خدا می تواند باشد و همین طور خدا نیز نسبت به ذات خود هر کاری که به او نسبت داده نمی شود جدا است. او مثل ما رفتار نمی کند تا از گناه ما و بی عدالتی ما جدا شود. 

 • یعنی خدا وقف شده تا کار درست انجام شود و ما (ایمانداران) نیز وقف شدیم تا کار درست انجام دهیم (یا مثل خدا باشیم). در غیر این صورت ما از او جدا هستیم.
 • اول پطرس ۱۶:۱   –  چه فرقی بین قدوس و مقدس بودن وجود دارد؟ 
 • آیا خدا شیطان را آفرید؟
 • ·         آیا خدا گناه را آفرید؟ 

نکته مهم – آدم قبل از سر پیجی از دستور خداوند در جای مقدّسی زندگی می‌کرد و بی گناه بود.  خدا در نیکویی آدم و فرشتگان را آفرد. 

 • خدا محبّت است

اول یوحنا  ۷:۴ -۱۰  و  یوحنا     ۱۵:۳ – ۱۷

 • فرق جمله “خدا محبت است” و “خدا محبت دارد” در چیست؟
 • چرا خدا انسان را دوست دارد؟
 • خدا عدالت است  

       رومیان  – ۲۵:۳ – ۲۶  – یعنی عادل است. او همشه عمل درست را انجام می‌دهد. او منصفانه و بی طرفانه  قضاوت می‌کند. عدالت از ذات خدا می‌آید، نه از چیزی که در خدا وجود ندارد.

 • خدا عظیم و در دسترس است.
 • خدا در انسان ساکن می‌شود.  
 • او نیامد تا در یک مکان زندگی کند اما او آمد تا در همه جا و در دل ما زندگی کند. 

او زنده است، یعنی خدا حاضر و آگاه است ، ما می توانیم در هر لحظه و هر مکانی با خدا صحبت کنیم ( دعا کردن یعنی صحبت کردن با خدا )

اسم یَهُوه – "هستم آنکه هستم"
 ۱۳   موسی به خدا گفت: «اگر نزد بنی‌اسرائیل روم و بدیشان گویم، ”خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است،“ و از من بپرسند، ”نام او چیست؟“ آنها را چه پاسخ دهم؟»
 ۱۴   خدا به موسی گفت: «هستم آن که هستم. » به آنان بگو: «”هستم“ مرا نزد شما فرستاده است.»   
 ۱۵   و باز خدا به موسی گفت: «به بنی‌اسرائیل بگو: ”یهوه، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“ «نام من تا به ابد همین است، و همۀ نسلها مرا به این نام یاد خواهند کرد.
خروج ۱۳:۳ – ۱۵     ( ترجمه هزاره‌نو)

 • خدا شخصیت خود را آشکار کرد
 •  اشعیا ۱:۶۵   “خداوند گفت: «من آماده بودم تا به دعاهای قوم خودم جواب بدهم، امّا آنها چیزی از من نخواستند. من حاضر بودم که آنها مرا بیابند، امّا آنها هیچ کوششی نکردند. گرچه من همیشه آماده بودم به آنها پاسخ بدهم، و گفته بودم “آماده‌ام و به شما کمک خواهم کرد”، قوم من هیچ‌وقت از من چیزی نخواست. (ترجمه مژده)
  • خدا خود را ـــــــــــ می کند و حاضر است که ما با او اشنا شویم.  
 • نقشه خدا

 ارمیا ۱۱:۲۹ – ۱۲

–  خدا برای ما ــــــــــــ دارد.  برنامه‌ای خوب و سعادتمند. 

– سرنوشت ما یعنی خدا برای همه ما نقشه ـــــــــــ دارد. 

 • خدا غافلگیر نمی‌شود. 

خدا این طور نیست:

 • خدا یک انرژی نیست.  ولی او نور است یعنی پاک و زنده است.
 • خدا مکر نمی‌کند چون قدوس و در او هیچ فریبی نیست. 
 • خدا دور نیست ولی برای ما در دسترس است.
 • خدا بدون شخص نیست ولی شخص است و ذات شخصی دارد. 
 • یگانگی خدا تنها مطلق نیست بلکه یگانگی با خود متحد است.
 • یگانگی خدا این طور نیست که خدا با یک ماده، یا شکل آشکار کرد.  شخصیت خدا یک و هم متمایز است یا مجزا است. 

خدای واحد در " اعتقادنامه کلیسای مژده "
ما ایمان داریم به خداوند خدای یکتا و واحد که قادر مطلق، خالق و پادشاه جهان است. او به صورت جاودانه در سه شخص : پدر، پسر و روح القدس حضور داشته است. هر سه اینها یک هستند و هر سه یک خدای واحد را تشکیل میدهند. به این آیه ها رجوع کنید: (پیدایش ۱: ۱ ، ۲۶ ، ۲۷ ؛ ۳: ۲۲) (مزمور ۹۰: ۲) (متی ۲۸: ۱۹) (دوم قرنتیان  ۱۴:۱۳) (اول پطرس ۱: ۲)

تمرین

مزمور ۱۳۹ را مطالعه کنید

 • آیات ۱-۴  –  خدا در باره ما چه چیزی می‌داند؟   
 • آیات ۵-۷  – حضور خدا در زندگی ما چه شکل است؟   
 • ·         آیات ۸-۱۰ – آیا می توانیم از وجود خدا فرار کنیم؟ چرا؟   
 • آیات ۱۱-۱۲ –  اگر حضور خدا در زندگی تاریک ما باشد – چه اتفاقی می ‌افتد؟   

آیات ۱۳-۱۸ – در باره حیات ما چه چیزی را توضیح می‌دهد؟   

 • آیه ۱۷ – به نظر شما چه چیزی در این آیه بیان شده است؟  
 • آیات ۱۹-۱۴ –  دعاهای ما چطور باید باشد؟    

این هفته این بابها را خوانده ام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این هفته دوم تیموتائوس ۱۶:۳ را حفظ کنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــ