درس هفدهم (کلیسا)

آیه حفظی: متی ۲۰:۱۸ زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.

 

 


 

درس هفدهم – کلیسا دانلود فایل PDF