درس پانزدهم (زندگی پیروز مندانه مسیحیان)

آیه حفظی: رومیان ۱۲: ۲-۱  بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت‌های الهی، از شما درخواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس که پسندیده خداست، به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است.
هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است، بشناسید.

 


 

درس پانزدهم – زندگی پیروزمندانۀ مسیحیان دانلود فایل PDF