دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

درس چهاردهم(شیطان و فرشتگان)

درس چهاردهم – شیطان و فرشتگان

آیه حفظی: عبرانیان ۱۴:۱

آیا شیطان هر لحظه و درهر جا وجود دارد؟ 

آیا خدا بد را آفرید؟  آیا آب شیرین از آب شور می‌آید؟

آیا جهنم را برای انسان ساخته است؟   

کدام بلاتر است؟  فرشتگان یا انسان ها؟ 

 • آفرینش فرشتگان
 • آیا فرشتگان توسط خدا آفریده شده اند ؟ مزمور ۱:۱۴۸ – ۵ :   
 • فرشتگان چه موقع آفریده شدند ؟  ایوب ۳:۳۸ – ۷ :   
 • مقصود آفرینش فرشتگان چه بود؟  عبرانیان ۱۴:۱  
 • جایگاه فرشتگان کجا است؟  عبرانیان ۵:۲ – ۸  :  
 • ویژگی‌های فرشتگان
 • ماهیت وجودی فرشتگان چیست ؟   عبرانیان ۳:۱ – ۸ ،   
 • کار فرشتگان چیست ؟ مزمور ۲۰:۱۰۳ :    

          الف ) خدا به آنها اختیار داد و آنها را آزاد آفرید.

           ب ) خدا آنها را با قابلیت خوب یا بد آفرید. 

 • آیا فرشتگان از آتش آفریده شده اند ؟ مزمور ۴:۱۰۴ و  لوقا ۱۸:۱۰ : بعضی وقت‌ها فرشتگان مثل برق پدید آمدند.   
 • وظایف فرشتگان
 • فرشتگان در نزد تخت خدا چه کاری را انجام می‌دهند؟  مکاشفه ۱۱:۵ – ۱۴ :   
 • کار فرشتگان برای ایمانداران چیست؟
 • متّی ۱۰:۱۸ ؛  (هم مزمور ۱۱:۹۱ )  
 • اشعیاء ۱:۶ – ۳ –  فرشتگان در پشگاه خدا می‌ایستند و او را پرستش می‌کند.

فرشتگان شریر

          یعنی دیو‌ها یا ارواح پلید یا جِن و اَجنه ها  – رئیس دیوها و ارواح شیطان است. 

 •  
 •  
 • آنها ارواح مردگان نیستند. 
 • آن اژده های سرخ رنگ نشان دهنده چیست ؟ مکاشفۀ ۱:۱۲ -۴    
 • چه چیزی باعث کورشدن غیر ایمانداران می شود تا نور انجیل را نبینند؟  دوم قرنتیان ۴:۴  
 • عاقبت فرشتگانی که گناه کردند چه می شود؟ دوم پطرس ۴:۲  و  یهودا ۶   
 • آیا فرشتگان داوری خواهند شد؟ دوم پطرس  ۱۱:۲   
 • گناۀ ابلیس

 گناه شیطان چه بود؟  آیا آفرینشِ آدم و گناه ابلیس به هم ربط دارند؟

اشعیا ۱۲:۱۴ – ۱۴ : پنج خواسته شیطان که در این آیات آمده را بیان کنید : ( ترجمه قدیم بهتر است )

 1.                                                               2-         

۳-                                                       ۴-

۵-   

ادیان دیگر می‌گویند: خدا به همه فرشتگان گفت که به آدم سجده کنید و شیطان هم که یکی از فرشتگان خدا بود از سجده کردن خودداری کرد.
 • چطور ممکن است که خداوند فرمان  نادرست بدهد؟  خروج ۳:۲۰ – ۵    

ولی تعلیم ما متفاوت است

 • جایگاه آنانی که در آسمانند از انسان بالاتر است یا پایین تر؟ 
 • کی از بالا آمد؟   یوحنا ۱۳:۳ و  ۳۱:۳
 • کی بالاتر از فرشتگان؟ کولسیان ۱۵:۱ – ۲۰   
 • جایگاه فرشتگان و انسان کجاست؟  فرشتگان بالاتر هستند یا انسان؟ مزمور ۳:۸ – ۸ ( حتما از ترجمه قدیم مطالعه شود )   
 • آیا نجات دهنده لازم نیست؟ آیا انسان بطور کامل تحت هدایت خدا است؟  

تفسیر مزمور ۸  در عبرانیان ۵:۲ – ۹  وجود دارد. 

 • عیسی مسیح و فرشتگان در چه جایگاهی قرار دارند؟  عبرانیان ۴:۱ – ۶    
 • عیسی مسیح و فرشتگان چه مقامی دارند؟ عبرانیان ۶:۱ – ۱۱   
در ابتدا فرشتگان برتر از انسان‌ها بودند و هنوز هم هستند چون آنها روحانی هستند.  ولی در آینده ایمانداران برتر از فرشتگان خواهد شد و آنها را داوری خواهند کرد. اول قرنتیان ۲:۶ – ۳
تمامی دیگر مخلوقات به جز فرشته ها در رتبه‌ای پایین‌تر از انسان قرار دارند. 
اعتقادنامه کلیسای ما
 • عُقوبت شیطان

چه عاقبتی در انتظار ابلیس و فرشتگان طرفدار اوست ؟ متّی ۴۱:۲۵   

وقتیکه شیطان مورد محکومیت قرار می‌گیرد او به کجا افکنده خواهد شد؟  مکاشفه ۷:۲۰ – ۱۰    

"فرشتگان نیک پیوسته خدا را می‌ستایند، پیام او را به ما می‌رسانند، به ما خدمت می‌کنند، داوری را بر دشمنان او به اجرا در می‌آورند، و در بازگشت مسیح شرکت خواهند کرد." 
( معرفی آموزه‌های مسیحیت، ۲۳۵)

تمرین

 1. شیطان با کلام خدا که در دل انسان کاشته می شود چه می کند ؟ مرقس۱۵:۴    
 • شیطان برای فریب دادن خود را به چه شکلی در می آورد ؟ دوم قرنتیان ۱۴:۱۱    
 • چگونه می توان از دست شیطان رهایی پیدا کرد ؟ یعقوب ۷:۴   
 • نامهای شیطان در آیات زیر را بنویسید :

پیدایش ۴:۳ :                                                   افسسیان ۲:۲ :    

متی ۱:۴ :                                                       متی ۲۴:۱۲ :                                                      

یوحنا  30:14 :                                                مکاشفه ۱۰:۱۲ :  

دوم قرنتیان ۴:۴ :                                             دوم قرنتیان ۱۵:۶ :                                  

 • از این درس من یاد گرفتم که …