درس یازدهم (چگونه دعا کنیم)

آیه حفظی: انجیل یوحنا ۱۴:۱۴ “اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.»

 

 


 

درس یازدهم – چگونه دعا کنیم دانلود فایل PDF