درس دوم (آفرینش انسان)

آیه حفظی: پیدایش ۲۷:۱  پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید.

 

 

درس دوم – آفرینش انسان دانلود فایل PDF