درس نوزدهم (شهادت ایمان و بشارت)

آیه حفظی: اول پطرس ۳: ۱۵-۱۶  امّا احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علّت امید شما را می‌پرسد، همیشه آماده جواب باشید،
البتّه با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتّی اگر به شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می‌گویند، از گفته خود شرمنده گردند.

 

 

درس نوزدهم – شهادت ایمان و بشارت دانلود فایل PDF