ویدئوها

درس اول (کتاب مقدّس)                                                  درس دوم (آفرینش انسان)
درس سوم (گناه)                                                            درس چهارم (توبه)
درس پنجم (ایمان)                                                          درس ششم (شریعت)
درس هفتم (نجات)                                                         درس هشتم (خدای پدر)
درس نهم (عیسی نجات دهنده)                                     درس دهم (روح القدس پشتیبان ما)
درس یازدهم (چگونه دعا کنیم)                                      درس دوازدهم (عبادت روزانه)
درس سیزدهم (امنیت نجات)                                         درس چهاردهم(شیطان و فرشتگان)
درس پانزدهم (زندگی پیروز مندانه مسیحیان)               درس شانزدهم (وسوسه و آزمایش)
درس هفدهم (کلیسا)                                                  درس هجدهم (عشاء ربانی یا شام خداوند)
درس نوزدهم (شهادت ایمان و بشارت)                       درس بیستم (تعمید گرفتن)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.